Өөрийн хөрөнгөөр ажилжаанд оролцох: Манай компани нь ҮЦТТТХТ дээр өөрийн 999998 тоот данстай бөгөөд тус дансандаа дүрмийн сангийн тодорхой хувийг байршуулан арилжаанд оролцоно. Мөн хувьцааны багц үүсгэж арилжааны үнийн зөрүүнээс ашиг олно. Бидний өнгөрсөн жилийн дилерийн орлого нь 75 сая төгрөг байсан билээ.

  • 2015 –75 сая төгрөг
  • 2014 –55 сая төгрөг
  • 2013– 30 сая төгрөг