Брокерын үйлчилгээ

Хувьцааны данстай харилцагчийн хүсэлтээр үнэт цаас худалдах. худалдан авах захиалгын гэрээ байгуулж, дилерийн даалгаварт бүртгэн, Хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцож захиалгыг нь биелүүлэх явдал юм

Дэлгэрэнгүй

Дилерийн үйлчилгээ

Манай компани нь ҮЦТТТХТ дээр өөрийн 999998 тоот данстай бөгөөд тус дансандаа дүрмийн сангийн тодорхой хувийг байршуулан арилжаанд оролцоно.

Дэлгэрэнгүй

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Компани – 2016 онд тусгай зөвшөөрлийг нэмэж авсан бөгөөд зарим төслүүд дээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Үнэт цаасны зах зээлийн сургалт

Тэнхимийн, цахим болон явуулын хэлбэрээр хөрөнгийн зах зээлийн сургалт явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

Хувьцаат компани хурал зохион байгуулах

Хувьцаат компани ээлжит хурал зохион байгуулах, хурлын материал бэлтгэх, компанид зөвлөгөө өгөх

Дэлгэрэнгүй